O nas O nas

Amec Foster Wheeler s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti životního prostředí. Díky našim schopnostem poskytovat klientům práce vysoké kvality jsme proto pro celou řadu podniků, investorů i státní správu logickou volbou.


Publikace

Bláha, A.: Unlimited Opportunities for British Companies in the Czech Republic ET exhibition Birmingham 1999, pod záštitou British Energy International, 1999

Bláha, A.: EIA na zlato časopis EIA, 4/1996

Bláha, A.: Vyhodnocení ekonomie veletržních areálův Evropě. Mezinárodní konference k 50. výročí Brněnských výstav a veletrhů, 1978

Dostál, M.: Contractual and Cost issues related to the application of new law 100/2001 Sb on the Environmental Inpact Assessment in Czech Republic. EIA Seminar Feb 2002 Brno.

Dostál, M.: I&C Upgrade Measures for VVER V213 Units Proceedings of the International Topical

Dostál, M.: Modernisation and Safety upgrading of the VVER Nuclear Reactors in the Czech Republic Electricity Supply Industry Conference London June '93.

Dostál, M.: Seismic Assessment of fast reactors in the UK. IAEA-IWGFR Bologne 12-15/10/87.

Dostál, M.: The Seismic assessment of fast reactor cores in the UK. IAEA-IWGFR Bologne -12-15/10/87.

Dostál, M.: Seismic performance capabilities of the alternative shutdown systems. IAEA -IWGFR Bologne 12-15/10/87.

Dostál, M.: Seismic analysis of Liquid Metal Fast Breeder Reactors. IAEA Technical report '98.

Dostál, M.: Core Structural Design, a comparison of alternative, ANS/ENS. Int. Conf on Fast Breeder Systems, Richland, USA 9/87.

Dostál, M.: Non Linear Seismic Analysis of Charge/Discharge machine, 9th SMIRT, Lausanne '87 paper K18/8.

Dostál, M.: Benchmark study of stress buckling of a cylindrical vessel, part 2, Commission of European Communities, FRCC/WGCS-AG2, RAP-65-UK(H) Euratom Pub '86 130p.

Dostál, M.: Benchmark study of stress buckling of a cylindrical vessel, part 1. Commission of the European Communities, FRCC/WGCS-AG2, RAP­39-UK(h), Euratom Pub '86 127p.

Dostál, M.: Research and Development Studies on Plant and Core Seismic Behaviour of the European Common Fast Reactor, Conf Sci, Techn of Fast Reactor Safety, Guernsey '86 paper 58.

Dostál, M.: Analysis of an Accidental Drop of LMFBR Intermediate Heat Exchanger. Int. Topical Meet Fast Reactor Safety, Knoxville USA '85 Paper WP-3/7.

Dostál, M.: The seismic Risk of LMFBR's. Int. Topical Meet Fast Reactor Safety, Knoxville USA '85 Paper TA-INV/6.

Dostál, M.: Safety Design of the CDFR Core. Int. Topical Meet, Fast Reactor Safety, Knoxville USA '85 Paper TA-2/2.

Dostál, M.: Benchmark Calculations on Fluid Coupled Co-Axial Cylinders, Typical of LMFBR structures 6th In Conf SMIRT Chicago '81 p B8/6.

Dostál, M.: Seismic Benchmark Calculations Fluid Structure Interaction, Commission of the European Communities, FRCC/WGCS-AC 2, RAP­21, UK(M) '82.

Dostál, M.: Seismic Design of Nuclear Power Plants, Brit Soc for Strain Measurement, Seminar on Vibration and Measurement Analysis, N'castle 11/81.

Dostál, M.: An Aseismic Design of Large Poole-Type Fast Reactor, Proc on In Meet on Fast Reactor Safety Techn, Seattle, 8/79, Vol 1. Session 11-A, pp 228-239.

Dostál, M.: Seismic design Feasibility of Pool-Type LMFNR's The SMITT Conf. paper K4/6, Berlin 8/79.

Dostál, M.: Stability Control of Flexible Shafts Supported on Oil-film Bearings, Sound of Vibrations. (1974) 35 (3) 361­377.

Kupec, J.: Vodohospodářský význam kvartérních fluviálních uloženin řeky Bečvy. Vodní hospodářství 1978, č.4,s.88.

Kupec, J.: Methods of Protecting Natural Waters from Agricultural Activities in the Catchment Area of the River Morava. In "Impact of Agricultural Activitesin OW Ground water"Int. Symp. AIH/UNESCO,1982, Praha.

Kupec, J.: Atypická kontaminace podzemní vody na lokalitěTroubky nad Bečvou. Sborník abstrakt I, čs.-polského sympozia o ochraněpodzemních vod, s.9, Skály u Teplic n.M.,1984.

Kupec, J.: Zásady ochrany podzemních vod před znečištěním škodlivinami. Skripta "Inženýrská výstavba a voda v zemědělských soustavách", díl IV, postgraduální kurz VŠZ Brno, s.53-77, Brno 1984.

Kupec, J.: Geodetické práce při ochraněpodzemních vod. Sborník konference "Mapové podklady pro ochranu a tvorbu životního prostředí", s.77-83, Jánské koupele,1985.

Kupec, J.: Hydrogeologické šetření pro skládkování tuhých komunálních odpadů. Sborník II. polsko-československého sympozia o ochraněpodzemních vod, Radkow, 1985.

Kupec, J.: Znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky - závažný ekologický problém. Sborník konference "Hydrogeologické problémy středního a východního Polska", Kazimierz, PLR, 1986.

Kupec, J.: Hydrogeologický průzkum pro ochranu podzemních vod před chlorovanými organiky. Sborník pracovního semináře, Skály, 1987.

Kupec, J.: Vybrané problémy ochrany podzemních vod v ČSR. Sborník IV. polsko-československého sympozia o ochraněpodzemních vod., Bierutowice, PLR,1987.

Kupec, J.: Ochrana podzemních vod před chlorovanými organiky. Ročenka geologicko-měřické služby 1986­87, Geotest Brno, 1988, str. 212-218.

Kupec, J.: Péče o geofaktory životního prostředí v ČSSR. Sborník IV. polsko-československého sympozia o ochraněpodzemních vod., Darlowko,1989, str.39-43.

Kupec, J.: Průzkum a sanace znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky . Sborník 3. konference"Chemismus atmosférických srážek, vod povrchových a podzemních, Lodž, 1990.

Kupec, J.: Ochrana podzemních vod před znečištěním škodlivinami. Materiál pro monografii "Ocenkazapasov presných podzemnych vod rečnych dolin Uzbekidstana a ČSFR a ich ochrany of zagraznenija, vydavatelství FAN AV UzSSR, Taškent, 1990.

Kupec, J.: Biologiczne metody oczyszczania gleb i wod podziemnych z produktow naftowych w Czechoslowacii. Materialy na IX. Sympozjum naukowo­techniczne na temat "Zanieczyszczenia wod podziemnych produktami naftowymi. Czestochowa, 1991, str. 128-139.

Kupec, J.: Legislativní nástroje a metodika ověřování současné a prognózované zátěže životního prostředí z hospodářské činnosti v ČR. Sborník 6. vědecké konference "Chemismus atmosférických srážek povrchových a podzemních vod", Lodž,1993.

Kupec, J.: Rekonstrukce provozu Mořina - dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí. Článek v EIA -posuzování vlivůna ŽP. Ročník I.,č.4,1996.

Kupec, J.: Přírodovědný průzkum, biologické hodnocení a proces EIA v předpolí lomu Libouš v dolech Nástup Tušimice. 12. Regionální středoevropská konference IUAPPA a 4.mezinárodní konference Hodnocení vlivůna životní prostředí, Praha, 11.-14.září 2000.

Kupec, J. : Přírodovědný průzkum, biologické hodnocení a proces EIA v předpolí lomu Libouš v dolech Nástup Tušimice. Konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžběuhlí",Teplice, 14.-18.5.2001.

Mynář, P: EIA na Temelín EIA, 1/2002

Mynář, P.: Posuzování dopravních nárokůstaveb. EIA, 3/1997

Mynář, P., Salajka V.: Hodnocení vlivu dopravních vibrací na životní prostředí. Planeta, 1/1997

Mynář, P: Praxe posuzování vlivůdopravních staveb na životní prostředí. EIA, 1/1996

Smržová, E.: Further details about opportunities for British companies in the Czech Republic and Company profile ET exhibition Birmingham 2000, pod záštitou British Energy International, 2000